Osnovna djelatnost Društva je pružanje računovodstvenih usluga u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji Crne Gore:

 • vođenje glavne knjige u skladu sa važećim propisima
 • sastavljanje svih računovodstvenih iskaza
 • priprema izvještaja o poslovanju i izrada završnog računa ( po potrebi na engleskom jeziku)
 • analiza poslovanja sa izradom bilansa i obračunom rezulata po zahtjevu klijenta
 • davanje savjeta iz svih obalasti finansija
 • vođenje knjige ulaznih i izlaznih faktura
 • obračun PDV-a i sastavljanje mjesečne PDV prijave
 • vođenje blagajne
 • obračun službenih putovanja u zemlji i inostranstvu
 • materijalno knjigovodstvo – (izrada kalkulacija za veleprodaju,maloprodaju,uvoz,izvoz)
 • vođenje knjga evidencije prometa i usluga (EM, EV,ETU) 
 • vođenje osnovnih sredstava i obračun amortizacije
 • obračun zarada i naknada zarada sa pripadajućim poreskim prijavana i virmanima kao i elektronsko slanje obračuna zarada Poreskoj upravi
 • izrada obrasca M-4 radi upisa staža zaposlenog
 • obračun dopunskog rada zaposlenig, ugovor o djelu, autorskih ugovora,zakupa i sl. Sa pratećim virmanima i obrascima
 • izrada svih obrazaca o prijemu i prestanku radnog odnosa zaposlenih
 • vađenje dozvola za rad za strane deržavljane kod Biroa rada Podgorica
 • pružanje svih potrebnih usluga i obavljanje svih potrebnih radnji vezanih za povraćaj PDV-a za Vaše potrebe – Poresko punomoćje  - shodno članu 51 Zakona o porezu na dodatu vrijednost Crne Gore          
 • informisanje klijenta o aktuelnim promjenama zakonskih propisa            
 •  izrada finansijskih izvještaja uz dosljednu primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS),Međunarodnih standarda finasijskog izvještavanja (MSFI) i usvojenih računovodstvenih politika klijenta.

 

Društvo pruža i sledeće usluge:

 • Registracija firme :   - izrada osnivačkih i drugih akata, 
 • usklađivanje Društva sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti Sl.list 18/11 od 25.04.2012.godine )
 • izmjene statuta
 • upis povećanja/smanjenja osnivačkog uloga i dr.
 • Likvidacije Društva,
 • Stečaj Društva,
 • Konsalting.

 

Posebne usluge:

Društvo koristi računovodstveni program firme Epsilon , tako da postoji mogućnost automatskog preuzimanja podataka / klijent vodi robno knjigovodstvo a agencija ostalo/.

Nudimo klijentima elektronski prijem izvoda iz banaka, prijavu i odjavu radnika, dostava svih poreskih prijava i završnih računa u nadležne državne institucije.

 

Posebne usluge

Društvo koristi računovodstveni program firme Epsilon , tako da postoji mogućnost automatskog preuzimanja podataka / klijent vodi robno knjigovodstvo a agencija ostalo/.
Nudimo klijentima elektronski prijem izvoda iz banaka, prijavu i odjavu radnika, dostava svih poreskih prijava i završnih računa u nadležne državne institucije.