Osnovna djelatnost Društva je pružanje računovodstvenih usluga u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji Crne Gore:

-          vođenje glavne knjige u skladu sa važećim propisima

-          sastavljanje svih računovodstvenih iskaza

-          priprema izvještaja o poslovanju i izrada završnog računa ( po potrebi na engleskom jeziku)

-          analiza poslovanja sa izradom bilansa i obračunom rezulata po zahtjevu klijenta

-          davanje savjeta iz svih obalasti finansija

-          vođenje knjige ulaznih i izlaznih faktura

-          obračun PDV-a i sastavljanje mjesečne PDV prijave

-          vođenje blagajne

-          obračun službenih putovanja u zemlji i inostranstvu

-          materijalno knjigovodstvo – (izrada kalkulacija za veleprodaju,maloprodaju,uvoz,izvoz)

-          vođenje knjiga evidencije prometa i usluga (EM, EV,ETU)

-          vođenje osnovnih sredstava i obračun amortizacije

-         obračun zarada i naknada zarada sa pripadajućim poreskim prijavama i virmanima kao i elektronsko slanje obračuna zarada Poreskoj upravi

-          izrada obrasca M-4 radi upisa staža zaposlenog

-        obračun dopunskog rada zaposlenig, ugovor o djelu, autorskih ugovora,zakupa i sl. Sa pratećim virmanima i obrascima

-          izrada svih obrazaca o prijemu i prestanku radnog odnosa zaposlenih

-          vađenje dozvola za rad za strane deržavljane kod Biroa rada Podgorica

-          pružanje svih potrebnih usluga i obavljanje svih potrebnih radnji vezanih za povraćaj PDV-a za Vaše potrebe – Poresko punomoćje  - shodno članu 51 Zakona o porezu na dodatu vrijednost Crne Gore          

-          informisanje klijenta o aktuelnim promjenama zakonskih propisa                          

                -       izrada finansijskih izvještaja uz dosljednu primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda                                                   (MRS),Međunarodnih standarda finasijskog izvještavanja (MSFI) i usvojenih računovodstvenih politika                                       klijenta.